Wysyłka & Zwroty

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

2. Dostawy produktów odbywają się w wyznaczone w kalendarzu dni.

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Santa Maria oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podany w Formularzu Rejestracji. 

4. Dostawy realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

5. Dostawa „codziennej diety” jest realizowana w godzinach porannych (7:00-10:00) w Dni Robocze, dostawa „pakietów dań” realizowana jest w dni i godziny aktywne w kalendarzu na stronie online.

6. Klient ma prawo podać preferowane ramy czasowe dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw również poza wskazanymi przez Klienta preferowanymi ramami czasowymi.

7. W przypadku nieodebrania Produktu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – Produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.

9. W przypadku niedostarczenia produktu z winy Santa Maria, Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych Santa Maria) lub zrealizować Zamówienie w innym uzgodnionym z Klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów.
W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.

11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Usługodawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

12. Usługodawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻ

1. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

REKLAMACJE

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.

2. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.

4. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Usługodawcy tj. Sanocka 39 m 5 93-038 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: santamariabudner@gmail.com.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Santa Maria Eat, don’t cook, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres santamariabudner@gmail.com lub drogą pisemną na adres Sanocka 39 m 5 93-038 Łódź.

9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Santa Maria w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.