Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO www.santamariastore.pl opublikowany w dniu 08.12.2021

§1 INFORMACJE  OGÓLNE

1.Serwis internetowy pod adresem www.santamariastore.pl prowadzony jest przez firmę pod nazwą: Banana Gun Design Maria Budner z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Sanocka 39 m. 5 93-038 Łódź, NIP: 729 249 41 64 

2.Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów, prawa i obowiązki Klienta i Usługodawcy oraz tryb odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Serwis internetowy będzie dalej zwany wspólnie: ,,Santa Maria Eat, don’t cook”.

§2 DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

Serwis internetowy/Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.santamariastore.pl.

Usługodawca –  firma pod nazwą Banana Gun Design Maria Budner z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Sanocka 39 m. 5 93-038 Łódź, NIP: 729 249 41 64 , 

Produkt – usługa przygotowania i dostawy posiłków – „diety codziennej” oraz „pakietów dań” wskazanych szczegółowo na stronie internetowej Serwisu, realizowana przez Usługodawcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stronie Produktu.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w Santa Maria Eat, don’t cook lub korzysta z innych Usług dostępnych w Santa Maria Eat, don’t cook.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego. 

Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu internetowego.

Towar – wszelkie towary prezentowane w Santa Maria Eat, don’t cook, niebędące Produktem w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktów lub Towarów. 

Umowa – umowa zawierana na odległość pomiędzy Klientem a Usługodawcą za pomocą Santa Maria, której przedmiotem jest Zamówienie przez Klienta Produktu lub Towaru.

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto Klienta – zbiór informacji o Kliencie (w tym danych adresowych Klienta oraz historii jego Zamówień) znajdujący się w Santa Maria Eat, don’t cook.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Santa Maria Eat, don’t cook umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

Strefa dowozu – obszar dostawy Usługi wskazany w sekcji „Dowóz” dostępnej  w Serwisie. Objęcie Strefą dowozu wskazanego adresu dostawy przez Klienta w trakcie składania Zamówienia potwierdzany jest przez Usługodawcę podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji. O braku możliwości realizacji dostawy pod wskazany adres Usługodawca zawiadamia Klienta.

Okres subskrypcji – okres czasu, w trakcie którego Usługodawca realizuje na rzecz Klienta dostawę Produktu „codziennej diety” oraz „pakietów”.

Newsletter – elektroniczna Usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. 

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

§3 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez: 

  1. adres poczty elektronicznej: santamariabudner@gmail.com
  2. pod numerem telefonu: 508259945

3. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Przez korzystanie ze Strony Internetowej rozumie się w szczególności każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej, a także każdą czynność Klienta w celu zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z niniejszym regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.

5. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Santa Maria, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

6. Zapisy niniejszego Regulaminu odnoszące się do Konsumenta obejmują swoim zakresem również Przedsiębiorcę korzystającego z praw przysługujących konsumentowi, chyba że w treści Regulaminu postanowiono inaczej.

7. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

8. Usługodawca zastrzega, że w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu santamariastore.pl może być utrudniony lub niemożliwy. Santa Maria zobowiązuje się dołożyć wszelkich możliwych starań, aby utrudnienia takie występowały jak najrzadziej i jak najkrócej.

9. Klient ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej i/lub w formie wiadomości SMS na podany przez Klienta numer telefonu (usługa Newsletter). Świadczenie Usługi Newslettera reguluje odrębny regulamin dostępny Santa Maria Eat, don’t cook

§4 WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SERWISU INTERNETOWEGO

1.Dla korzystania ze Sklepu internetowego Kupujący powinien posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji 11, Edge w wersji 80 lub nowszej, Chrome w wersji 80 lub nowszej, Firefox w wersji 74 lub nowszej, Safari w wersji 12 lub nowszej, Opera w wersji 65 lub nowszej.

§5 Zakup Produktu lub Towaru

1.Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia zakup dowolnie wybranego Produktu lub Towaru, których realizacja oraz dostawa nastąpi w terminie wskazanym w Zamówieniu. Szczegółowe zasady składania oraz realizacji Zamówień określają kolejne paragrafy niniejszego Regulaminu.

2. Informacje o Produktach lub Towarach podane w Santa Maria, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

3. Usługodawca w przypadku produktu „codzienna dieta” umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia na przygotowanie i dostawę Produktu przez okres abonamentowy zgodnie z Zamówieniem. Zakup Produktu „pakiet produktów”, który jest zestawem wymienionych na stronie dań w słoikach wiąże się z jednorazową dostawą wybranego „pakietu produktów”.

4. W celu zakupu Produktów Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, założyć Konto Klienta lub zalogować się do wcześniej utworzonego Konta Klienta, wybrać i wskazać Produkt spośród oferowanych przez Santa Maria, podać adres dostawy, termin dostawy w przypadku Produktu „pakiet produktów” lub wybrać okres czasu, w którym realizowana będzie dostawa w przypadku Produktu „codzienna dieta”, potwierdzić, że dane zawarte w Formularzu Rejestracji są prawdziwe i złożyć zamówienie, co jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

5.Usługodawca po otrzymaniu Zamówienia przesyła na wskazany w Formularzu Rejestracji adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość o przyjęciu Zamówienia. W ten sposób dostarczona informacja o przyjęciu Zamówienia jest równoznaczna z jego potwierdzeniem. Z chwilą otrzymania powyższej wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

6. Złożenie Zamówienia w Santa Maria wymaga posiadania Konta Klienta przez Usługobiorcę i zalogowania się na nie. W ramach Konta zostanie zapisana historia składanych Zamówień.

7.Usługa prowadzenia Konta Klienta jest dostępna po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Serwisie. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji. Aktywacja Konta Klienta następuje po dokonaniu przez Klienta potwierdzenia rejestracji zgodnie z instrukcją zawartą w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na prowadzeniu Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta Klienta.

8. Usługodawca umożliwia również rejestrację Konta Klienta oraz logowanie się do tego Konta Klienta za pomocą Kont Klienta w zewnętrznym serwisie internetowy Google (google.com) lub Facebook (facebook.com). Klient, który rejestruje się w poprzez konto w serwisie internetowym Google lub Facebook, upublicznia w Serwisie swoje imię i nazwisko, które Serwis zapisuje i wykorzystuje w ramach Konta Klienta.

9. Usługodawca umożliwia Klientom Zamówienie Produktu objętego Usługą ,,wybór menu”. „Wybór menu” jest funkcjonalnością pozwalającą Klientowi na dokonanie wyboru poszczególnych posiłków w ramach zakupionego produktu „codzienna dieta z wyborem menu”.  

10. W ramach Usługi „wybór menu” Usługodawca dostarcza Produktu „codzienna dieta” według proponowanego przez niego standardowego menu posiłków, z zastrzeżeniem jednak, że Klient może dokonać wymiany każdego z posiłków ze standardowego menu. Klient otrzymuje możliwość zmiany każdego z posiłków na inny z dostępnych wariantów oferowanych w prezentowanej w Santa Maria puli, aż do wyczerpania tej puli, o czym informacja będzie każdorazowo prezentowana Klientowi w Santa Maria. 

11. Wymiana posiłków w ramach „wyboru menu” jest możliwa i dostępna jedynie w terminach wskazanych bezpośrednio w Santa Maria, po zalogowaniu się do Konta Klienta. Po upływie wskazanych tam terminów wymiana posiłków nie jest możliwa, a Klient otrzymuje Produkt zgodnie ze standardowym menu wskazanym w Santa Maria. 

12. Klient może w ramach „wyboru menu” dokonać dalszej zmiany wymienionych posiłków, dokonać zmiany adresu dostarczenia Zamówienia oraz zmiany terminu dostarczenia Zamówienia (poprzez wstrzymanie dostawy lub zmiany daty dostawy) nie później niż na dwa dni robocze przed pierwotnie wybranym terminem dostawy, przy czym w ramach „wyboru menu” zmianie ulegają terminy, w których Klient może ich dokonać. Terminy te zostaną każdorazowo wskazane Klientowi w Santa Maria, po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta.

13. W sytuacji niezgodności danych zawartych w wiadomości potwierdzającej zamówienie, Klient ma prawo, w ciągu 10 godzin od otrzymania wiadomości od Usługodawcy, zgłosić zastrzeżenia w tym zakresie w formie telefonicznej lub za pomocą poczty elektronicznej.

14. Wiadomość, o której mowa w ust. 13 zawiera warunki Zamówienia, takie jak rodzaj produktu, czas trwania w przypadku „codziennej diety”, całkowitą cenę do zapłaty (uwzględniającą koszty dostawy), adres dostawy.

15. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 13 w zakreślonym terminie jest równoznaczne z akceptacją warunków zamówienia.

§6 WARUNKI REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY I PŁATNOŚCI 

1. Zamówienia na Stronie Internetowej może dokonać Klient, który ukończył 18 rok życia.

2. Usługodawca, wystawi i prześle Klientowi dowód zakupu w wersji elektronicznej obejmującą Zamówione przez Klienta Produkty lub Towary lub fizycznie. Faktura zostanie przesłana na podany w Formularzu Rejestracji przez Klienta Zamówienia adres e-mail i/lub w wersji papierowej wraz z towarem.

3. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia uzależnione jest od daty wybranej przez Klienta spośród zaznaczonych w kalendarzu przez Santa Maria jako dostępnych podczas dokonywania Zamówienia oraz od uprzedniego dokonania płatności przez Klienta zgodnie z warunkami wskazanymi w Regulaminie.

4. Ceny Produktów lub Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. płatność za pomocą podania danych znajdujących się na karcie płatniczej, 

b. płatność z pośrednictwem bramki płatności Przelewy24, Przelewy24 BLIK,

c. płatność z pośrednictwem bramki płatności PayPal.

6. W przypadku nieotrzymania przez Usługodawcę płatności Klienta, Usługodawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 3 dniowym terminie spowoduje brak przyjęcia złożonego przez Klienta Zamówienia.

7. Usługodawca ma prawo wstrzymać lub odmówić realizacji Usługi w sytuacji:

a. złożenia Zamówienia w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający jego realizację;

b. nieuzgodnienia z Klientem miejsca i terminu dostawy Usługi;

c. braku płatności za zamówioną Usługę;

d. rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu;

e. braku potwierdzenia dokonania płatności przed godziną 10.00 dnia roboczego poprzedzającego dostawę Zamówienia, jak również w dowolnym momencie trwania zamówienia, w sytuacji, w której pomimo braku potwierdzenia płatności Usługodawca rozpoczął jego realizację.

8. W sytuacji, gdy realizacja Usługi w pierwotnym terminie nie jest możliwa z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, a ich usunięcie nie jest możliwe, Usługodawca ma prawo ustalić z Klientem nowy termin realizacji Usługi.

9. Po wcześniejszym powiadomieniu (telefonicznym lub za pośrednictwem poczty e-mail) Usługodawcy, Klient ma prawo do wstrzymania dostaw w trakcie trwania okresu zamówienia „codziennej diety” zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Usługodawcą. Informacja o wstrzymaniu dostaw powinna zostać zgłoszona z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres zamówienia zostanie przedłużony o ilość dni, w których dostawa była wstrzymana.

10. W przypadku rezygnacji z zamówienia Klientowi przysługuje zwrot kwoty za niewykorzystane dni z uwzględnieniem czasu rozwiązania umowy.

§7 CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ DOSTAWA PRODUKTU

1. Zamówienia są realizowane zgodnie z terminami wskazanymi w kalendarzu Zamówień wskazanym podczas składania Zamówienia i terminach tam dostępnych.

2. Dostawy produktów odbywają się w wyznaczone w kalendarzu dni.

3. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejscowości wskazanych w Santa Maria oraz dostępnych w trakcie składania Zamówienia oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta podany w Formularzu Rejestracji. 

4. Dostawa „codziennej diety” jest realizowana w godzinach porannych (7:00-10:00) w Dni Robocze, dostawa „pakietów dań” realizowana jest w dni i godziny aktywne w kalendarzu na stonie online.

5. Klient ma prawo podać preferowane ramy czasowe dostawy. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość realizacji dostaw również poza wskazanymi przez Klienta preferowanymi ramami czasowymi.

6. W przypadku nieodebrania Produktu z winy Klienta (np. brak Klienta lub osoby upoważnionej do odbioru produktu w ustalonym miejscu dostawy, błędnie podany adres dostawy) – Produkt uważa się za skutecznie dostarczony, a Klient nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu pieniędzy oraz składania roszczeń za nieodebrany produkt.

7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku kradzieży produktu, który uprzednio został dostarczony pod wskazany przez Klienta adres dostawy. Sprzedawca dokumentuje pozostawienie produktu poprzez wykonanie zdjęcia.

8.W przypadku niedostarczenia produktu z winy Santa Maria, Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć produkt pod inny wskazany przez klienta adres (jeżeli leży to w możliwościach technicznych Santa Maria) lub zrealizować Zamówienie w innym uzgodnionym z Klientem terminie. Wybór spośród powyższych opcji jest uzgadniany każdorazowo z Klientem.

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji harmonogramu dostaw produktów. W takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się poinformować Klienta drogą elektroniczną (lub telefoniczną) w terminie umożliwiającym dokonanie ewentualnej modyfikacji harmonogramu Dostaw w Zamówieniu.

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwy w realizacji zamówienia w okresie świątecznym. Usługodawca o wystąpieniu takiej przerwy poinformuje Klienta z wyprzedzeniem.

11. Usługodawca zastrzega, że w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówienia będzie niemożliwa w określonym przez Klienta terminie, ustali z Klientem nowy termin realizacji zamówienia.

§8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W przypadku umów o świadczenie drogą elektroniczną usług o charakterze ciągłym i bezterminowym (Usługi Konta Klienta, Newslettera), Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 może odbyć się w każdym czasie i bez podawania przyczyny. W tym celu należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu Usługodawcy. 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 Klient może złożyć zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Usługodawca informuje, że na podstawie art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą korzystającym z praw przysługujących konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Zamówienia Produktów, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy.

§10 REKLAMACJE

1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar lub Produkt bez wad.

2. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne Kupujący ma prawo złożenia reklamacji w ciągu 3 dni od dnia otwarcia opakowania oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości oraz dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia.

3. Usługodawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami albo Przedsiębiorcami korzystającymi z praw przysługujących konsumentowi rękojmia zostaje wyłączona.

4. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie należy kierować na adres Usługodawcy tj. Sanocka 39 m 5 93-038 Łódź lub na adres poczty elektronicznej: santamariabudner@gmail.com.

5. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w ust. 4.

6. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

7. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

8. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę Usług świadczonych drogą elektroniczną za pomocą Santa Maria Eat, don’t cook, Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres santamariabudner@gmail.com lub drogą pisemną na adres Sanocka 39 m 5 93-038 Łódź.

9. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej Usług świadczonych elektronicznie w ramach Santa Maria w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

§11 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Klient, będący Konsumentem, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. poprzez:

  1. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą;
  2. korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl;
  3. pomoc stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej.

§12POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez informację umieszczoną na stronie głównej Serwisu zawierającą termin wejścia w życie zmian w niniejszym Regulaminie. 

2. Do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania wersji Regulaminu przed zmianą, zmiany nie mają zastosowania. Jednak każde kolejne zamówienie złożone przez Klienta wymaga zaakceptowania aktualnej wersji Regulaminu i podlega Regulaminowi obowiązującemu w dniu złożenia Zamówienia. 

3. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta z dniem zakończenia realizacji wszystkich aktywnych Zamówień Klienta. Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizowane dla Klienta Zamówienia.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między Usługodawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. Podane przez Klientów dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.